Atendendo ás Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia procedemos á elaboración das adaptacións para dito trimestre.

4º EDUCACIÓN INFANTIL

(3 anos)

Ver programación >>

5º EDUCACIÓN INFANTIL

(4 anos)

Ver programación >>

6º EDUCACIÓN INFANTIL

(5 anos)

Ver programación >>